طرح‌هاي پژوهشي

رحیمی نژاد، عباس. (1391). بررسی، شناخت و رتبه‌بندی عوامل فردی، خانوادگی و آموزشگاهی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی در درس علوم پایه چهارم دبستان در تیمز 2007 با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی. طرح پژوهشی: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

كريم زاده، منصوره. اصغری جعفرآبادی، محمد. (). بررسي عوامل تاثير گذار بر تفاوت هاي جنسيتي در پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي (مبتني بر يافته هاي تيمز 2007). طرح پژوهشی: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

مهدوی هزاوه، منصوره. (). بررسی عوامل مؤثر در مدارس موفق: مطالعه چند مورد از مدارس شرکت کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز 2007. طرح پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

كبيري. مسعود (1390). بررسی میزان هماهنگی بین برنامه‌های مصوب، اجرا شده و کسب شده در درس علوم پایه سوم راهنمایی بر اساس تیمز 2007. طرح پژوهشی. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

کریمی، عبدالعظیم. (1389). مقایسه روند عملکرد دانش‌آموزان ایران در مطالعه تیمز با چند کشور منتخب. طرح پژوهشی. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

کریمی، عبد العظیم (1388). بررسی تاثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006). طرح پژوهشی. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

کیامنش، علیرضا. و همکاران (1390). بررسی روند تغییرات آموزشی در فاصله زمانی 1386-1372 بر اساس یافته های مطالعات بین المللی تیمز در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدف‌های سند چشم انداز 20 ساله

مقالات

حجازی، سیده مهلا؛ زنجانی زاده اعزازی، هما؛ و استعلاجی، علیرضا (1401). واکاوی چالش های نظام آموزش و پرورش ایران در حوزه انتقال دانش، نشریه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان، 3(2)، 216 -230

فیروزشاهی، فائزه و یافتیان، نرگس (1401). ارزیابی مسائل زمینه مدار کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی و تطبیق آن با مطالعات بین المللی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 83، 8

عسکری، فرزانه و حکیم زاده، رضوان (1400). مطالعه تطبیقی برنامه های درسی مرتبط با سواد خواندن و نوشتن در استرالیا و نیوزیلند؛ آموزه هایی برای نظام آموزشی ایران، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 53، 150 -162

میرزاخانی، علی رضا؛ کیامنش، علیرضا؛ و کرامتی، هادی (1400). مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائه بازخورد موثر و شیوه رایج در درک مطلب، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 79، 73 -96

حمیدی نصرآباد، اکرم؛ شیخی فینی، علی اکبر؛ زینلی پور، حسین؛ و سماوی، عبدالوهاب (1399). ارزیابی ظرفیت کتاب های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 59، 183 -204

رسول زاده، بهزاد؛ عباسی، رسول؛ و سبحانعلی فروزنده (1399). مطالعه تطبیقی متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش آموزان در آزمون بین المللی تیمز 2015، فصلنامه روان شناسی مدرسه، 9(4)، 108 -127

نگهبان، محدثه؛ احمدی، غلامعلی؛ و کبیری، مسعود (1399). شناسایی برخی از بدفهمی‏های دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 48، 127 -143

خاتون افراسیابی، زینب؛ موسی پور، نعمت الله؛ و صفرنواده، مریم (1399). تبیین اهمیت عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 4(2)، 253 -264

مینائی، اصغر؛ یونسی، جلیل؛ و کاظمی دانا، بهروز (1399). کاربرد مدل های تشخیصی شناختی (CDM) در مطالعه کارکرد افتراقی سوال های ریاضیات پایه هشتم تیمز 2007 در بین دختران و پسران، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 32، 205 -234

نقش، زهرا؛ هاشمی، زهرا (1399). حجم نمونه بهینه در مدل سازی چند سطحی: بررسی تاثیر حجم نمونه بر اثرهای ثابت و تصادفی با استفاده از داده های تیمز، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 75، 79 -92

حجازی، الهه و نقش، زهرا (1399). مقایسه عوامل موثر بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در کشورهای ایران و کره، مبتنی بر داده های تیمز، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11(2) 61 -82

بیرمی پور، علی؛ سمساری، زهرا؛ و هاشمی، سید اسماعیل (1399). رابطه عوامل زمینه ای و عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز 2015، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 75، 33 -62

افشاری زاده، سید احسان؛ عبداللهی، محمدحسین؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ و کرامتی، هادی (1399). نقش توجه تقسیم شده و حافظه کاری بر استدلال ریاضی با میانجی گری دانش ریاضی و هوش سیال در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، فصلنامه روانشناسی شناختی، 8(1)، 37 -52

کسیانی، نازیلا و زارعی، حیدر علی (1398). رابطه سواد خواندن با عملکرد ریاضی و علوم در دانش آموزان دختر در آزمون تیمز، فصلنامه علوم روانشناختی، 74، 257 -264

کیان، مریم؛ دانایی زارچی، ریحانه؛ و زندوانیان نایینی، احمد (1398). تحلیل تطبیقی برنامه درسی ریاضیات پایه چهارم ابتدایی ایران با کشورهای پیشگام در آزمون بین المللی تیمز، نشریه مطالعات ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی، 2(2) ، 207 -229

مینایی، اصغر؛ قدمی، ابوالفضل؛ و فرخی، نورعلی (1398). افت پارامترهای سوال های روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 25، 7 -29

رمضانی، مجید؛ رحیمی بروجردی، علیرضا؛ نصیری اقدم، علی؛ و مهرآرا، محسن (1398). اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعه تاثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 11(3)، 139 -169

رضاسلطانی، پوریا؛ خدایی، ابراهیم؛ یونسی، جلیل؛ موسوی، امین؛ و مقدم زاده، علی (1398). سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه هشتم مطالعه تیمز 2015، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 27، 41 -73

شمس قهفرخی، مهری (1398). تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم در درس ریاضیات با تاکید بر اشتغال مادران، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 30(4)، 59 -76

رضاسلطانی، پوریا؛ خدایی، ابراهیم؛ یونسی، جلیل؛ موسوی، امین؛ و مقدم زاده، علی (1398). مدل سازی خطی سلسله مراتبی بین آماره ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه ای دانش آموزان در آزمون ریاضی پایه ی هشتم مطالعه تیمز 2015، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 35، 75 -106

نقش، زهرا؛ رمضانعلی خمسی، زهرا؛ افضلی، لیلا؛ و افکاری شهرستانی، زهرا (1398). وضعیت اجتماعی _ اقتصادی، تاب آوری و عملکردتحصیلی: کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 69، 186 -207

رجالی، علی و پروانه، سیده آزاده (1398). هشدار به جامعه ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعه پایدار کشور، مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، 38(2)، 13 -35

کبیری، مسعود (1397). مقایسه سیاست های جذب، تامین و تربیت معلمان دوره ابتدایی بر اساس یادگیری دانش آموزان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 68، 37

ضیاء نژاد شیرازی، آسیه و قلتاش، عباس (1397) بررسی نقش تغییرات محتوایی برنامه درسی بر عملکرد دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی در آزمون های بین المللی تیمز شهر شیراز، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(4)، 127 -145

احمدی، غلامعلی؛ ریحانی، ابراهیم؛ و توحیدی نژاد، اعظم (1397) تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، فصلنامه خانواده و پژوهش، 15(1)، 101 -118

گیلک، عبدالامیر؛ مکتبی، غلامحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ و امیدیان، مرتضی (1397). رابطه علی عوامل خانوادگی و سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی کشور با میانجیگری ارزش گذاری به خواندن و عادات مطالعه دانش آموزان (براساس داده های پرلز 2011)، فصلنامه خانواده و پژوهش، 15(3)، 71 -96

صادقی، فرزانه؛ فتحی آذر، اسکندر؛ میرنسب، میر محمود؛ و واحدی، شهرام (1397). اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 91 -100

جعفری، مژگان؛ کیامنش، علیرضا؛ و کریمی، عبدالعظیم (1397). روند تغییرات و تاثیر عوامل نگرش، علاقه و خودپنداره ریاضی دانش‎آموزان پایه هشتم بر عملکرد ریاضی بر مبنای مطالعات تیمز (از سال 2003 تا 2015)، فصلنامه تعلیم و تربیت، 34(4)، 35 -64

حسن زاده بارانی کرد، سودابه (1396) نقش فعالیت های حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان: آزمون برابری مدل ها بر حسب جنسیت، نشریه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 11، 104 -132

احمدی ده قطب الدینی، محمد؛ خدایی، ابراهیم؛ فرزاد، ولی الله؛ مقدم زاده، علی؛ و کبیری، مسعود (1396). تحلیل بعدیت، اثر متن، تاثیر و کارکرد افتراقی سوال در آزمون های مبتنی بر متن، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 24، 27 -55

بخشعلی زاده، شهرناز و بروجردیان، ناصر (1396). شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی هندسه و اندازه گیری و مقایسه عملکرد آن ها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 64، 101 -126

جعفری، مژگان؛ کیامنش، علیرضا؛ و کریمی، عبدالعظیم (1396). روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپنداره علوم دانش آموزان پایه هشتم بر پیش بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 36، 89 -120

نقش، زهرا (1396). تحلیل چندسطحی؛ راهکاری برای خطاهای حاصل از تجمیع داده ها: استفاده از داده های سطح دانش آموز و معلم تیمز 2011، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 18، 127 -146

احمدی ده قطب الدینی، محمد؛ خدایی، ابراهیم؛ فرزاد، ولی الله؛ مقدم زاده، علی؛ و کبیری، مسعود (1396). کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 28، 121 -153

زارع، حسین و نقش، سیمین (1395). بررسی سهم متغیرهای سطح دانش آموز ومعلم بر عملکردخواندن دانش آموزان پایه چهارم براساس داده های پرلز2006، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(2)، 39 -52

پیری، موسی؛ شاهدوستی، لیلا؛ و واحدی، شهرام (1395). مدل ساختاری پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس عوامل خانوادگی، زمینه ای و آموزشگاهی در مطالعات تیمز 2007، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 44، 49 -74

حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا؛ و نقش، زهرا (1395). رابطه مدت زمان انجام تکلیف و پیشرفت ریاضی: کاربرد مدل یابی چندسطحی برای تحلیل داده های تیمز 2011، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 60، 61 -74

طاهری، عبدالمحمد؛ طهماسبی‌پور، نجف؛ و صادقی کهمینی، معصومه (1395). مقایسه حیطه شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89، فصلنامه فناوری آموزش، 10(2)، 85 -96

چگینی، مریم؛ مقدم زاده، علی؛ و چگینی، نسرین (1394). نقش نگرش والدین به خواندن در پیش بینی نگرش خواندن، خودپنداره و ادراک خواندن دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 19، 27 -54

حسنی، مهدی؛ دستجردی، رضا؛ و پاکدامن، مجید (1394) تاثیر یادگیری مغز محور(B.B.L) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 47، 61 -73

اسماعیلی، مریم و رفیع پور، ابوالفضل (1394). شناسایی عوامل موثر در پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایه هشتم در مطالعه تیمز 2011، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 53 56

مینایی، اصغر و غفاری، زهرا (1394). کارکردافتراقی سئوال های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ (IRT)، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 21، 21 -40

تقیان، حسن و مقدم زاده، علی (1394). بررسی تغییرناپذیری اندازه گیری و ساختاری رابطه برخی از سازه های مطالعه بین المللی تیمز (2011) بر اساس جنسیت دانش آموزان، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 35 -57

نامداری پژمان، مهدی؛ کریمیان، حیدر؛ و رحیمی، هیمن (1394). مطالعه تطبیقی کاربست نظریه های یادگیری در فرایند آموزش و ارتباط آن با نمره کاربرد ریاضی در کشورهای اسلامی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 45، 108 -118

صفرخانی، مریم و کیامنش، علیرضا (1394). بررسی روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در فاصله زمانی معادل1390- 1374، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 19، 1 -24

احمدی، غلامعلی؛ ریحانی، ابراهیم؛ و نخستین، ندا (1394). روحی تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان دوره ی متوسطه، فصلنامه روان شناسی مدرسه، 4(1)، 22

مینایی، اصغر؛ دلاور، علی؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ کیامنش، علیرضا؛ و مهاجر، یحیی (1393). مدل پردازی تشخیصی شناختی (CDM) سوال های ریاضیات تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارت های ریاضی دانش آموزان دختر و پسر، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 16، 147 -179

کیامنش، علیرضا؛ اقدسی، سمانه؛ و مهدوی هزاوه؛ منصوره (1393). مقایسه و روند جو مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه (داده های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم)، نشریه علوم تربیتی، 21(1)، 51 -72

یونسی، جلیل؛ اسکندری، فرزاد؛ دلاور، علی؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ و فرخی، نورعلی (1393) مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 15، 166 -186

اقدسی، سمانه؛ کیامنش، علیرضا؛ مهدوی هزاوه، منصوره؛ و صفرخانی، مریم (1393). تعامل معلم دانش آموز در کلاس درس مدارس موفق – و ناموفق: مطالعه موردی از مدارس ابتدایی شرکت کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز 2007، فصلنامه تعلیم و تربیت، 30(3) 93

قائد امینی، رقیه؛ کیامنش، علیرضا: و قربانی، رقیه (1393). رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، فعالیت های خواندن در خانه، خودپنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان (بر اساس مطالعات پرلز 2006)، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 41، 88 -103

یونسی، جلیل؛ اسکندری، فرزاد؛ دلاور، علی؛ فلسفی نژاد، محمدرضا؛ و فرخی، نورعلی (1393) توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل داده های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته (2008)، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 24، 295

رضایی، مهناز سادات؛ کیامنش، علیرضا؛ و نقش، زهرا (1393). بررسی سهم متغیرهای سطح دانش آموز و مدرسه بر عملکرد خواندن دانش آموزان براساس داده های پرلز 2006، فصلنامه تعلیم و تربیت، 30(4)، 123

نجفی پازکی، معصومه (1393). آموزش درک خوانداری: بهبود توانایی استنباط در آزمون پرلز، فصلنامه تعلیم و تربیت، 30(3)، 45

مهدوی هزاوه، منصوره؛ اقدسی، سمانه؛ و صفرخانی، مریم (1392). بررسی عوامل موثر بر فرایند آموزشی مدارس موفق: مطالعه چند مورد از مدارس شرکت کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز 2007، فصلنامه تعلیم و تربیت، 29(2)، 29

کریمی، عبدالعظیم و کبیری، مسعود (1392). مقایسه عملکرد کشورهای برتر و ضعیف تر تیمز 2007 از نظر به کارگیری روش های آموزش علوم در کلاس درس توسط معلمان علوم، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 31، 91 -106

جماشیانی، آرزو. و دیگران (1392). مقایسه تاثیر دانش‌ افزایی معلم بر پیشرفت  ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در ایران و آلمان بر اساس داده‌های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 181-165.

كبيري، مسعود. (1392). تأثير متغيرهاي دانش‌آموزي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي درس علوم (مدل معادلات ساختاري چندسطحي)، فصلنامه تعلیم و تربیت. 29 (2)، 88-61.

كريم‌زاده، منصوره و ديگران (1392). مقایسه تاثیر دانش‌ افزایی معلم بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در ایران و آلمان بر اساس داده‌های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 144-115.

كريمي، عبدالعظيم. (1392). مقایسه تاثیر دانش‌ افزایی معلم بر پیشرفت  ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در ایران و آلمان بر اساس داده‌های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 28-11.

كيامنش، عليرضا و محسن‌پور، مريم (1392). مقایسه تاثیر دانش‌ افزایی معلم بر پیشرفت  ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در ایران و آلمان بر اساس داده‌های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 114-89.

كيامنش، عليرضا. (1392). روندهاي موجود در موفقيتهاي علمي دانش‌آموزان در مطالعات تيمز در 18 كشور با تاكيد بر تفاوت‌هاي جنسيتي، فصلنامه مطالعات برنامه درسي، 28، 93-116.

ملكي صغري،احمدي ساره (1392).بررسي ميزان سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر شهريار و مقايسه آن با متوسط عملکرد دانش آموزان پايه چهارم کل کشور، پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، 10، 69-79.

میرزاخانی، علیرضا. فرزاد، ولي‌الله. (1392). ساخت مقیاس حل مسأله تیمز 2007 و بررسی موفقیت در حل مساله دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی ایران در تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 164-145.

مهدوي هزاوه، منصوره و ديگران (1392). مقایسه تاثیر دانش‌ افزایی معلم بر پیشرفت  ریاضی دانش‌آموزان پایه چهارم در ایران و آلمان بر اساس داده‌های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، 29 (2)، 60-29.

مينايي اصغر (1392).سنجش مقايسه پذيري سازه و تحليل کارکرد افتراقي سوال ها (DIF) و بلوک هاي (DTF) آزمون علوم پايه هشتم تيمز 2007 در بين دانش آموزان ايران و آمريکا، اندازه گيري تربيتي، 4(11)، 109-146.

کریمی، عبدالعظیم (1392). ویژگی مدارس با عملکرد قوی و ضعیف در مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز 2006، فصلنامه تعلیم و تربیت،29(2)، 11

قاسمی، محمود؛ میرزاخانی، علیرضا؛ و فرزاد، ولی الله (1392). تاثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)، نشریه علوم تربیتی، 20(2)، 225 -244

کریمی، عبدالعظیم (1391). عملکرد سواد خواندن دانش آموزان ایران در پرلز 2006 و 2001، نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، شماره 46، 61

نقش زهرا و مقدم اعظم (1391).کاربرد تکنيک هاي مدل يابي چند سطحي در تحليل داده هاي تيمز 2007 و مقايسه آن با تحليل يک سطحي، اندازه‌گيري تربيتي، 3(8)، 133-154.

نقش، زهرا؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا؛ و قاضی طباطبایی، محمود (1391). پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس الگوی مدارس اثربخش کریمرز: تحلیل چند سطحی بر اساس داده های تیمز پایه هشتم 2011، فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 3، 10

کیامنش، علیرضا؛ محسن پور، مریم؛ صفرخانی، مریم؛ اقدسی، سمانه (1391). روند تغییرات عملکرد ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی در فاصله 1386 – 1378 بر اساس یافته های مطالعات بین المللی TIMSS در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدف های سند چشم انداز 20 ساله، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 24 ، 59

احمدي غلامعلي و ميرمعيني سميه سادات. (1391).بررسي تطبيقي تاثير فرايند مديريت مدرسه بر ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم راهنمايي (ايران، آمريکا، تايوان، روسيه، ژاپن، کره جنوبي و هنگ کنگ) در تيمز 2007، نوآوري هاي آموزشي، 42، 75-103.

سبحانی، عبدالرضا؛ احمدی، امینه؛ و صفرپور، بهشته (1391).تبیین رابطه بعد فراشناختی برنامه درسی پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدایی دو زبانه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6(1)، 71 -85

جعفری هرندی، رضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ و لیاقتدار، محمد جواد (1391). بررسی تطبیقی عنصر هدف در برنامه درسی آموزش علوم ایران و چند کشور جهان، نشریه علوم تربیتی، 19(2)، 87 -106

پهلوان صادق، اعظم و کجباف، محمدباقر (1390). نقش واسطه ای فرایند آموزش ریاضی و فرهنگ مدرسه در ارتباط میان وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده و باورها و ارزش ها درباره یادگیری ریاضی با نگرش ریاضی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 40، 149

حبيبي مجتبي،مرادي فاطمه،ايزانلو بلال (1390).تغييرناپذيري پارامترها در نظريه سوال پاسخ و تحليل عاملي تاييدي: توصيف و مقايسه دو رويکرد بر اساس داده هاي تجربي، اندازه گيري تربيتي، 2(6)،.

كيامنش عليرضا،معراجي سارا (1390). نقش خودپنداره علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم بر عملكرد تحصيلي علوم دانش آموزان پايه هشتم ايران و سوئد بر اساس داده هاي تيمز 2007))، رويكردهاي نوين آموزشي، 6(2)، 23-40.

نامداري پژمان مهدي،كيامنش عليرضا (1390).ارتباط عوامل شناختي فردي و خانوادگي با ابعاد درک مطلب خواندن دانش آموزان چهارم ابتدايي شرکت کننده در مطالعه پرلز 2006، مطالعات برنامه درسي، 20 (5)، 37-57.

مهدوي هزاوه، منصوره. فرزاد، ولي اله، كيامنش، عليرضا. صفرخاني، مريم. (1390). رابطه وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت رياضيات دانش آموزان چهارم ابتدايي (بر اساس داده هاي تيمز 2003)، دو فصلنامه پژوهشهاي روان شناختي، 28،60

ديبايي صابر محسن،جعفري ثاني حسين،آيتي محسن. (1389).ميزان درگيري برنامه درسي فارسي دوره ابتدايي (پايه سوم و چهارم) با مهارت هاي سواد خواندن بر اساس مطالعه بين المللي پرلز، نوآوري‌هاي آموزشي، (36)، 29-49.

سرمدي محمدرضا،صيف محمدحسن،طالبي سعيد،عابدي صمد (1389).بررسي عوامل همبسته با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي بر اساس نتايج آزمون TIMSS-R و ارائه الگوي تحليل مسير براي بررسي تاثير هر يک از عوامل بر پيشرفت تحصيلي، رويكردهاي نوين آموزشي، 5(1)، 1-30.

اکبری مهدی (1389)، روایی خرده مقیاس های آزمون ریاضی تیمز2007 دانش آموزان ایرانی پایه چهارم برای پیش بینی نمرات آزمون کلاسی ریاضی سال های تحصیلی 1385تا 1389: مطالعه طولی، نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 42، 21 -43

جعفری هرندی، رضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ لیاقتدار، محمد جواد (1388). بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 5(2)، 145

پهلوان صادق اعظم،فرزاد ولي اله،شاه طالبي بدري. (1388).عملکرد علوم دانش آموزان ايراني در مطالعه تيمز 2003 با توجه به متغيرهاي فردي و خانوادگي، پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)، 23، 1-24.

پهلوان صادق، اعظم، فرزاد، ولي اله. (1388). نفوذ جو مدرسه، فرايند آموزش و پيشينه خانوادگي بر نگرش نسبت به علوم دانش آموزان ايراني اعظم فصلنامه روانشناسي، 52، 407

رحيمي نژاد عباس،عاشقي حسن (1388).ميزان موفقيت برنامه درسي جديد آموزش علوم در سطح ملي و بين المللي: تحليلي بر افزايش عملکرد دانش آموزان چهارم دبستان ايران در تيمز 2003 در مقايسه با تيمز 1995، روانشناسي و علوم تربيتي، 39(3)، 1-25.

عابدي صمد،كرم دوست نوروزعلي،رحيمي نژاد عباس،حجازي الهه (1388). ارايه مدل رگرسيوني پيشرفت تحصيلي در درس علوم دانش آموزان دوره راهنمايي، بر اساس داده ها و نتايج مطالعه تيمز TIMSS- R) 99)، روانشناسي و علوم تربيتي، 39(1)، 133-151.

خاكباز عظيمه سادات،فدايي محمدرضا،موسي پور نعمت اله (1387).تاثير درس پژوهي بر توسعه حرفه اي معلمان رياضي، فصلنامه تعليم و تربيت، 24(2)، 123-146.

كاكوجويباري علي اصغر،شقاقي فرهاد،فرح فاطمه (1387).تاثير کتاب هاي جديد فارسي دوره ابتدايي در سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران، مطالعات برنامه درسي، 3(9)، 61-83.

نامداري پژمان، مهدي. (1386). نقش متغيرهاي خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در عملكرد رياضي دانش آموزان سوم راهنمايي شركت كننده در مطالعه تيمز 2007: ارائه يك الگوي علي، مجله پژوهش علوم انساني علوم تربيتي، 22، 213

مرزوقی، رحمت الله؛ جهانی، جعفر؛ و حیدرزادگان، علیرضا (1386). بررسی تاثیر نظریه ی سازنده گرایی اجتماعی بر عملکرد دانش آموزان پایه ی سوم دوره ی راهنمایی در درس علوم در شهر زاهدان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 6، 1

پهلوان صادق اعظم،فرزاد ولي اله،نادري عزت اله (1385).بررسي رابطه ميان متغيرهاي وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده، متغيرهاي فردي با پيشرفت رياضي بر اساس داده هاي تيمز 2003، فصلنامه تعليم و تربيت، 22(4)، 33-55.

غلامي يونس،حيدري محمود،رحيمي نژاد عباس،خداپناهي محمدكريم (1385).رابطه انگيزش پيشرفت و خود پنداشت با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هشتم در درس علوم بر اساس تحليل نتايج تيمز ـ آر، روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)، 2(7)، 207-218.

زمانی، بی بی عشرت؛ افخمی خیرآبادی، علی (1385). راهکارهای نوین برای آموزشگران به منظور کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 32، 105

پهلوان صادق اعظم،فرزاد ولي اله،نادري عزت اله (1384).ارتباط پيشرفت رياضي دانش آموزان دختر و پسر ايراني شركت كننده در مطالعه تيمز 2003 با متغيرهاي فردي و خانوادگي، تازه هاي علوم شناختي، 7 (4)، 14-21.

حميدي منصورعلي (1384).دوگانگي زبان خانه و آموزشگاه در ايران: نمود زمينه ها و پيامدهاي در پرلز، علوم انساني الزهرا، 54، 1-14.

كريمي عبدالعظيم (1384).بررسي نتايج مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز 2001، فصلنامه تعليم و تربيت، 21(1)، 9-88.

كلدوي، علي. (1383). ارزيابي محتواي كتاب رياضي دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران رياضي شهر زاهدان براساس نتايج بررسي تيمز، فصلنامه تعليم و تربيت، 80، 69

يارمحمديان محمدحسين،كيامنش عليرضا (1377). شناسايي و تعيين عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در درس علوم بر اساس چارچوب سومين مطالعه بين المللي رياضيات و علوم (تيمز)، پژوهشهاي تربيتي و روان شناختي، 1(2)، 1-29.

كنفرانس‌ها

Kabiri، Masoud. (2013). Estimation of science topic area scores for Iranian eight grader in TIMSS 2007. IRC conference، Singapore.

Kabiri، Masoud. Ghazi Tabatabaei، Mahmood. (2013). Analysis of science intended curriculum based on topics recurrent، IRC conference، Singapore.

Kabiri، Masoud. Ghazi Tabatabaei، Mahmood. Shavand Gharbi، Elham (2010). An Exploration of Trends in Science Achievement Between Male and Female of Several Countries Based on TIMSS Data. EERA conference، Finland.

Kabiri، Masoud. Shavand Gharbi، Elham. (2010). Comparing High With Low Science Performance Students in Some Variables of Fourth Grader in Iran. IRC conference. Sweden.

Kiamanesh A.R. and. Mohsenpour M. (2010). Trends in Factors Affecting Iranian Eighth Graders’ Mathematics Achievement by Gender (TIMSS 1999، 2003 & 2007). IRC conference، Sweden.

Kiamanesh، Ali Reza. Mahdavi-Hezaveh، Mansoureh. (2008). Influential Factors causing the gender differences in mathematics’achievement scores among Iranian Eight graders based on TIMSS 2003data

حیدری کبریتی، مطهره (1401). تحلیل محتوای کتاب ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی با توجه به اهمیت مطالعات تیمز، چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم

اکبری، شیما؛ داداشی، مهسا ؛ و ادیبی جزیمق، فریبا (1401) مقایسه آزمون تیمز و آزمون معلم ساخته از منظر شمول حیطه های شناختی و عملکرد دانش آموزان، چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم

طلائی بیمرغی، فاطمه (1401). تحلیل نتایج حاصل از نمونه سوالات علوم آزمون تیمز ۲۰۱۵ براساس رویکرد IRT و بررسی تطبیقی آموزش علوم در کشورهای موفق در آزمون تیمز، دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

رحمانی،  سیف اله و قربانی، فاروق (1399). بررسی میزان مولفه های علم زندگی درکتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی : نگاهی برآزمون تیمز ۲۰۱۹، همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم

آقایی، عبداله؛ مدنی، محمدمهدی؛ و عبداللهی، شهداد (1399). بررسی ابعاد آزمون تیمز و عملکرد دانش آموزان ایران در این آزمون، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

صابری، قاسم و ودادهیر، زهتاب (1394). بررسی تاثیر آموزش ریاضی با محوریت سوالات آزمون تیمز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همایش: همایش ملی آموزش ابتدایی

عضدآزاد، ویدا و گل علی زاده، موسی (1393). یافتن عامل های پنهان آزمون پرلز در سطح مدارس و دانش‌آموزان، کنفرانس آمار ایران

رمضانی صدر، اعظم؛ فرزاد، ولی اله؛ و گرامی پور، مسعود (1393). نقش واسطه ای کیفیت تدریس ریاضی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان چهارم ابتدایی با توجه به داده های تیمز 2011، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

قاسم پورمقدم، حسین (1392). تاثیر نتایج آزمون های علمی بر تغییر و اصلاح برنامه های درسی، همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سودخواه محمدی، راضیه و شعربافیان، محمود (1392). مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش ریاضی سه کشور (آمریکا و آلمان و ژاپن) با ایران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سلطان زاده بالی، منوچهر؛ موسوی، سیده خاطره؛ و عمواحمدی، فوزیه (1392). بررسی نقش شاخص های مربوط به معلم در عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس چارچوب مطالعات تیمز (TIMSS، همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

كبيري مسعود (1390). مقايسه تأثير آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت در كشورهاي مسلمان با كشورهاي داراي عملكرد بالا در تيمز 2007کنفرانس بین المللی علوم و فنون. کیش

كبيري، مسعود. كريمي، عبدالعظيم. (1389). مقايسه عملكرد سواد خواندن دانش‌آموزان دو زبانه‌ي پايه چهارم ابتداييِ آموزش ديده و آموزش نديده پيش‌دبستاني؛ بر اساس داده‌هاي مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز (PIRLS-2006). همایش دو زبانگی. تبریز.

كريمي، عبدالعظيم. كبيري، مسعود. (1389). مقايسه عملكرد سواد خواندن دانش‌آموزان دو زبانه و يك زبانه پايه چهارم ابتدايي بر اساس مطالعه بين‌المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز  (PIRLS-2006. همایش دو زبانگی. تبریز.

کریمی، عبدالعظیم. کبیری، مسعود. مقایسه عملکرد کشورهای برتر و ضعیف‌تر تیمز 2007 از نظر به کارگیری روش‌های آموزش علوم در کلاس درس توسط معلمان علوم، کنفرانس بین المللی علوم و فنون. کیش.

پايان نامه

كبيري، مسعود (1392). کاربرد سنجش شناختی تشخیصی به‌منظور تعیین مهارت‌های کسب شده علوم تجربی در دانش‌آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس داده‌های تیمز 2011، پایان نامه دكتري. دانشگاه تهران.

معصومه اسد (1391) بررسي تاثير دست برتري بر مهارت خواندن و سطوح آن در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر تهران   پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

مریم اسماعیلی برزی (1391). بررسي تأثيرصلاحيت هاي شغلي معلم بر پيشرفت سوادخواندن دانش آموزان پايه چهارم براساس داده هاي پرلز 2006 پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

میلاد افشین منش (1391). بررسي تأثير تدريس مبتني بر رسم شکل بر مدل سازي جبري مسائل کلامي در دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

فاطمه خزلی پور (1391) بررسي اثر محيط دوزبانه ي کردي- فارسي بر سطوح فراينددرک مطلب خواندن  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

طاهره شصتی (1391). بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي براساس آزمون رياضي مطالعه بين المللي تيمز 2011 دانش آموزان ايراني پايه سوم راهنمايي. پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

سیده فاطره موسوی (1391) بررسي نقش هريك از عوامل معلم و دانش آموز در عملکرد تحصيلي رياضي دانش آموزان سوم راهنمايي بر اساس چارچوب مطالعات تيمز(TIMSS) 2007  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی. دانشگاه مازندران

مینایی، اصغر. (1391). مدل‌پردازي تشخيصي شناختي(‍CDM) سوالهاي رياضيات تيمز 2007 در دانش‌آموزان پايه هشتم ايران  با استفاده از مدل يكپارچه با پارامتر‌پردازي مجدد (RUM) و مقايسه مهارتهاي رياضي دانش‌آموزان دختر و پسر، پایان نامه دکتری

یونسی، جلیل. (1391). مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چند سطحی و مدل کلاسیک چند سطحی: تحلیل داده‌های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته 2008. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

زهرا حاجی نژاد. (1390). بررسي عوامل موثر بر عملکرد رياضيات دانش آموزان در آزمون تيمز 2007

. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

زهرا حقیقی ناصری (1390) تاثير قصه گويي در پيشرفت خواندن دانش¬آموزان پسر پايه چهارم منطقه 7 تهران پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

مریم خوشبخت (1390). بررسي برنامه درسي بخوانيم دبستان بر اساس معيارهاي طرح پرلز در استان قزوين پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

لیلا شاهدوستی (1390). نقش متغيرهاي محيط خانه، پيشينه دانش آموز، جو مدرسه و فرايند تدريس بر پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي براساس مطالعات تيمز 2007  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم – تبریز.

فاطمه امینی (1389). بررسي رابطه بين مهارتهاي عمومي و فعاليتهاي آموزشي معلم با نمرات کسب شده دانش آموزان در آزمون بين المللي تيمز 2007. پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

سارا صفاری (1389)بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن دانش اموزان پايه چهارم ابتدايي پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

آرزو جماشیانی (1389)بررسي تحليلي و تطبيقي تأثير دانش افزايي معلم بر پيشرفت رياضي دانش آموزان پايه چهارم در دو کشور ايران و آلمان بر اساس داده هاي تيمز 2007 پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی

نوشین سرداری ممقانی (1389) ارتباط دوره پيش از دبستان با سطوح فرايند درک مطلب خواندن  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

مهسا کمال پور (1389) بررسي نوع آموزش و سطح سواد خواندن دانش آموزان آسيب ديده شنوايي پايه ابتدايي شهر شيراز  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

مرجان میرشمشیری (1389). تبيين الگوي عملکرد تحصيلي رياضي در کشورهاي پيشرونده و پسرونده در مطالعات تيمز2007-1995 و تعيين دلالتهاي آن براي بهبود عملکرد رياضي دانش آموزان ايراني. پایان نامه دكترا. دانشگاه تربیت مدرس.

سمیه سادات میرمعینی (1389). بررسي تطبيقي تأثير فرايند مديريت بر ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم راهنمايي ايران و کشورهاي ( آمريکا، تايوان، روسيه، ژاپن، کره جنوبي، هنگ کنگ ) در تيمز 2007 . پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

منصوره هاشمی (1389). بررسي سوگيري سوالات آزمون تيمز 2007 در مقطع سوم راهنمايي در درس علوم با توجه به متغير هاي جنسيت و قوميت وهمچنين مقايسه نظريه هاي کلاسيک وسوال –پاسخ  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

ناهید ولدوند (1389) بررسي رابطه بين متغيرهاي ويژگيهاي شغلي معلم با پيشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي براساس داده هاي پرلز 2006 پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم – تهران.

مهدی اکبری (1388). شواهد وابسته به ملاك آزمون هاي مطالعه تيمز 2007 در دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهر تهران  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم – تهران.

اعظم شریفی (1388) مقايسه پيشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسيب ديده شنوايي با دانش آموزان نرمال پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

شهلا حسینی کسنویه (1388). بررسي اثربخشي آموزش خواندن قرآن در دوره پيش دبستاني بر پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم دبستان شهر يزد  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

زهره فهیمی (1388). مطالعه تطبيقي برنامه درسي تربيت دبير رياضي در ايران، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبي و آمريکا. پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

زینب قربانی سی سخت (1388). بررسي اثر آموزش مبتني بر بازنمايي هاي چندگانه روي درک دانش آموزان پايه ي چهارم ابتدايي از کسرها پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

علی رضا میرزاخانی (1388). ساخت مقياس حل مسأله تيمز 2007 و بررسي موفقيت در حل مسأله دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ايران در تميز 2007  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم – تهران.

حسین صدیق (1387) تاثير كتابخانه كلاسي در پيشرفت خواندن دانش آموزان مقطع ابتدايي  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.

علی کلدوی (1378). ارزيابي محتواي كتاب رياضي دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران رياضي شهر زاهدان (براساس نتايج مطالعه تيمز پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

مهدی نامداری پژمان (1387) رابطه خودپنداره، فعاليت هاي پيش دبستاني، نگرش والدين دانش آموزان به خواندن با عملكرد سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي (بر اساس مطالعات پرلز 2006) پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم – تهران.

منصوره مهدوی هزاوه (1386). بررسي رابطه وضعيت اقتصادي-اجتماعي و متغيرهاي مربوط به دانش آموز بر پيشرفت رياضيات در دانش آموزان چهارم ابتدايي (بر اساس مطالعات تيمز 2003) پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

علی اکبر سنگری (1385). ادراك دانش آموز از فرهنگ مدرسه و پيشرفت تحصيلي ( بررسي عملكرد دانش آموزان ايراني شركت كننده در مطالعه تيمز 2003، درس علوم، پايه سوم راهنمايي)  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

اعظم پهلوان صادق. (1384).بررسي رابطه بين متغيرهاي وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده (SES)، متغيرهاي فردي با پيشرفت رياضي براساس داده‌هاي تيمز 2003. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

یونس غلامی (1382). بررسي مقايسه‌اي انگيزه پيشرفت و خودپنداره دانش آموزان پايه هشتم كشورهاي مختلف با پيشرفت تحصيلي علوم آنان در تكرار سومين مطالعه بين‌المللي رياضيات وعلوم (تيمز- آر)  پایان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

معینی، تریفه. بررسی تاثیر تغییرات کتاب درسی ریاضی و روش تدریس معلمان از لحاظ مفهومی و رویه ای بر عملکرد دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس آزمون تیمز2003. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی.

نامداری پژمان، مهدی. رابطه خود پنـداره ، فعـالیت های پیش دبستانی ، نگـرش به خواندن والدین و دانش آموزان با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی (براساس مطالعات پرلز2006)، پایان نامه کارشناسی ارشد

نجفی پازوکی، معصومه. رابطه درک نحوی با درک متن و نقش حافظه فعال در آن. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.

 

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی به‌دست آمده است. چنانچه پژوهش شما مرتبط با مطالعات تیمز و پرلز بوده و در فهرست بالا قرار ندارد، لطفاً با آدرس ایمیل iran.timsspirls@gmail.com ما را در جریان قرار دهید.