مجموعه انتشارات

 • انتشار نتایج اجمالی مطالعه پرلز ۲۰۲۱

 • کیفیت آموزش ریاضیات و علوم در آموزش و پرورش ایران و جهان: واکاوی یافته‌های مطالعه تیمز 2019

 • یافته‌های مطالعه پرلز 2016: آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌المللی

 • مجموعه داستان‌ها و سؤال‌های(قابل انتشار) پرلز PIRLS و پرلز لیترسی PIRLS Literacy 2016

 • مكان گيرنده

  یافته‌های ملی تیمز 2015: روند 20 ساله آموزش علوم و ریاضیات ایران در چشم‌انداز بین‌المللی

 • سؤالات قابل انتشار تیمز 2015: ریاضی پایه هشتم

 • سؤالات قابل انتشار تیمز 2015: علوم پایه هشتم

 • سؤالات قابل انتشار تیمز 2015: ریاضی و علوم پایۀ چهارم

 • گزارش اجمالی از مهم‌ترین نتایج تیمز و پرلز 2011 و مقایسه آن با عملکرد دانش‌آموزان ایران در دوره‌های قبل

 • مكان گيرنده

  مجموعه سؤال‌های علوم و ریاضیات تیمز TIMSS (پایه هشتم، سوم راهنمایی)

 • مكان گيرنده

  مجموعه سؤال‌های علوم و ریاضیات تیمز TIMSS (پایه چهارم)

 • چارچوب و ویژگی‌های مطالعۀ بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز PIRLS)

 • مجموعه داستان‌ها و سؤال‌های پرلز 2001 و 2006

 • مجموعه سؤال‌های قابل انتشار فیزیک و ریاضیات تیمز پیشرفته 2008

 • گزارشی از مهم‌ترین نتایج ملی و بین‌المللی تیمز پیشرفته 2008

 • نتایج مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز): پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001

 • گزارش اجمالی مهم‌ترین یافته‌های ملی و بین‌المللی تیمز 2007 در مقایسه با تیمز 95، 99 و 2003

 • سؤال‌های مطالعه بین‌المللی روند علوم و ریاضیات (تیمز ۲۰۰۷) (ویژه پایه سوم راهنمایی)

 • سؤال‌های مطالعه بین‌المللی روند علوم و ریاضیات (تیمز 2007) (ویژه پایه چهارم)

 • مجموعه سؤال‌های علوم و ریاضی تیمز TIMSS (پایه چهارم ابتدایی)

 • نگاهی به جایگاه و روند عملکرد دانش‌آموزان ایران در مطالعات تیمز TIMSS و پرلز PIRLS

 • سنجش و اندازه‌گیری در علوم: همراه با سؤال‌های علوم TIMSS در دوره راهنمایی

 • سنجش و اندازه‌گیری در ریاضی: همراه با سؤال‌های ریاضی TIMSS در دوره راهنمایی

 • سنجش و اندازه‌گیری در ریاضی و علوم: همراه با سؤال‌های ریاضی و علوم TIMSS در دوره ابتدایی

 • سنجش عملکرد در سومین مطالعه بین‌المللی ریاضی و علوم TIMSS: چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی

 • یافته‌های سومین مطالعه بین‌المللی TIMSS ریاضیات دورۀ ابتدایی