برگزاری کارگاه مطالعات بین‌المللی برای مدارس

اولین کارگاه استفاده مدارس ازمطالعات بین‌المللی توسط مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز و با مشارکت بیش از 50 مدیر مدرسۀ شهر تهران در مدرسۀ تاریخی دارالفنون برگزار شد. در این کارگاه ظرفیت مرکز ملی و مطالعات بین‌المللی برای استفادۀ مدارس تشریح گردید.

یک نظر بگذارید