ایجاد کانال مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز در شاد

به منظور ارتباط بیشتر با معلمان و مدیران مدارس کشور و اشاعۀ و کاربست بیشتر نتایج، دستاوردها و برنامه‌های مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، کانال مرکز در شبکه شاد ایجاد گردید. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک
shad.ir/TIMSS_PIRLS
به کانال بپیوندند

یک نظر بگذارید